ประวัติบริษัท วิชยาธร จำกัด

        

        ในการดำเนินธุรกิจทุกวันนี้  ระบบบัญชี  ระบบการการเงินที่ถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพ  มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ  อีกทั้งยังไม่เกิดความวุ่นวายในวันที่ขนาดธุรกิจขยายตัวสูงขึ้นท่านจะสามารถทราบถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและสามารถคาดคะเนแนวทางในการขยายธุรกิจ  รวมไปถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินได้อย่างทันท่วงที  ฉะนั้น  ระบบบัญชีที่มีมาตรฐาน  และถูกต้องตามหลักการบัญชีทั่วไปรวมถึงระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพ  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยนักบัญชีที่มีประสบการณ์  ในการจัดวางระบบและให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของท่าน

            

        ด้วยเหตุนี้ ในปี 2538 บริษัท วิชยาธร จำกัด  จึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในการช่วยป้องกัน  และแก้ไขปัญหาดังกล่าว อีกทั้งโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้ยึดถือเป็นแนวทางที่แน่วแน่ว่า “ผลกำไรสูงสุดของท่าน คือ ความสำเร็จของเรา” ประกอบกับทางบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้  ความชำนาญในการจัดทำบัญชี  การวางระบบบัญชีและการตรวจสอบบัญชี  ซึ่งมีประสบการณ์นานกว่าสิบปี  ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้บริษัทของท่านก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและปลอดภัย