บริการด้านบัญชีและภาษีอากร

:- บริการรับทำบัญชี

:- บริการตรวจสอบบัญชี

:- บริการให้คำแนะนำปรึกษาบัญชี

:- บริการให้คำแนะนำปรึกษาภาษีอากร

:- ทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร

:- วางระบบบัญชี

:- วิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจ

:- ตรวจสอบบัญชีภายใน & ภายนอก

:- วางแผนภาษีอากร

:- จัดทำและยื่นแบบภาษีอากรทุกประเภท

:- ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร

:- ชี้แจงเจ้าหน้าที่เมื่อถูกตรวจสอบบัญชีอากร

:- ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

:- จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


งานด้านกฎหมายและที่ปรึกษาปัญหาธุรกิจ

:- จดทะเบียนตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเบียนพาณิชย์

:- จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม

:- จดทะเบียนเลิก & ชำระบัญชี บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด

:- ที่ปรึกษากฎหมาย

:- ใบอนุญาตทำงาน วีซ่า คนต่างด้าว

:- บริการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด

:- เครื่องหมายการค้า

:- ขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานชาวต่างประเทศ

:- ขอ/ต่อวีซ่า แบบ 1 ปี

:- บัตรเจ้าของหรือผู้จัดการ (ส่งออก)

:- ขอใบอนุญาตโรงงาน

:- ขอใบอนุญาตอาหารและยา

:- ขอใบอนุญาตสรรพาสามิตร

:- งานนิติกรรมสัญญาทุกประเภท

:- ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

:- กองทุนทดแทน