บริการตรวจสอบบัญชี 

ขอบเขตงานบริการตรวจสอบบัญชี ท่านจะได้รับบริการดังต่อไปนี้


:- ตรวจสอบบัญชี - งบการเงิน โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน โดยจะปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชีระบบควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินประเมินหลักการบัญชีที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ


:- เสนอข้อสังเกตุต่อผู้บริหาร การตรวจสอบมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชี หรือการทุจริตในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบอาจจะชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดหรือการทุจริตในบางเรื่องได้ ทั้งนี้สำนักงานจะเสนอ ข้อสังเกตุต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฏิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี


:- วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบก็เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในการสอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะ ผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใด ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขั้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ หากต้องเสนอรายงานเป็นอย่างอื่น สำนักงานจะเรียนชี้-แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชี


:- บริการยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินตามกำหนด ได้แก่ สบช.3, สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจ การค้ากระทรวงพาณิชย์