บริการรับทำบัญชี

ขอบเขตงานบริการรับทำบัญชี ท่านจะได้รับบริการดังต่อไปนี้


:- ให้คำแนะนำการยื่นแบบแสดงการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เพื่อป้องกันการถูกตรวจสอบจาก กรมสรรพากร
:- จัดทำและยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
:- จัดทำและยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
:- จัดทำและยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
:- จัดทำรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขายประจำเดือน
:- ให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านภาษีต่าง ๆ โดยรวมไปถึงภาษีโรงเรือนที่ดิน, ป้าย, สรรพาสามิต, ประกันสังคม โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มแต่อย่างใด
:- จัดทำและนำส่งแบบประกันสังคม
:- ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดี และถูกต้อง
:- ให้คำแนะนำปรึกษาแนะนำระบบบัญชี, ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่มีความจำเป็น
:- บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีรายวันขั้นต้น และ บัญชีแยกประเภทตามมาตรฐานบัญชีและสอดคล้องกับการบันทึกบัญชี

:- จัดทำงบทดลองและงบการเงิน

:- จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินที่ สำคัญ ๆ

:- ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

:- ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาบัญชี โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มแต่อย่างใด

:- เข้าพบและชี้แจงเรื่องบัญชี แก่สรรพากร (ถ้ากรณีถูกตรวจสอบ)

:- จัดทำสรุปบัญชีเงินเดือนพนักงาน (ภงด.1ก)

:- จัดทำ ภงด.91, 90, 94 ให้กับพนักงาน

:- ประมาณการรายได้ครึ่งปี (ภงด.51)

:- จัดทำ ภงด.50